DISCLAIMER

De informatie, producten en adviezen die door mij worden verstrekt, zijn gebaseerd op kennis en ervaring in de planten- en kruidengeneeskunde die tot op heden heb opgedaan. Het is echter belangrijk op te merken dat deze adviezen niet bedoeld zijn als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Hoewel ik streef naar nauwkeurigheid en volledigheid in de informatie die ik verstrek, kan ik niet garanderen dat alle informatie accuraat, actueel en relevant is voor individuele situaties. De effectiviteit en veiligheid van plant- en kruidengeneeskunde kunnen variëren afhankelijk van de persoon en de specifieke omstandigheden. 
Het gebruik van kruidengeneeskunde en andere natuurlijke remedies moet altijd worden besproken met een gekwalificeerde zorgverlener voordat ermee wordt begonnen. Zij kunnen je medische geschiedenis, symptomen en andere relevante factoren in overweging nemen om je het beste advies te geven. Bovendien is het belangrijk op te merken dat planten- en kruidengeneesmiddelen kunnen interfereren met bepaalde medicijnen of medische behandelingen. Raadpleeg altijd je arts of apotheker voordat je planten- of kruidenpreparaten gebruikt, met name als je momenteel medicijnen gebruikt of een bestaande medische aandoening heeft. 
De Herborist van Aalden is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel of verlies dat voortkomt uit het gebruik van de verstrekte informatie of adviezen. Het gebruik van planten- en kruidengeneeskunde is op eigen risico.
Door de informatie of producten te gebruiken en adviezen te volgen die door mij worden gegeven of beschreven, stem je ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te accepteren voor jouw eigen gezondheid en welzijn. Een eventuele betaling wordt niet gerestitueerd.

 

Kim Voets
De Herborist van Aalden

KLACHTEN

Ik ga er van uit dat je heel tevreden over mijn advies, product of diensten bent. Heb je alsnog een klacht? Meld dit dan bij mij. Ik stel voor dat wij dan samen een gesprek aangaan om geschillen te voorkomen en om tot een oplossing te komen waarbij zowel jouw belangen alsook die van mij gerespecteerd worden.

De laatste versie op mijn website www.deherboristvanaalden.nl is geldig.

 

PRIVACY

Verwerking van persoonsgegevens
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vind ik erg belangrijk. De Herborist van Aalden is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.

Kim Voets van De Herborist van Aalden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.deherboristvanaalden.nl, Oud Aalden 10,  7854RW AALDEN, tel. +31 (nul zes) 38300654. Kim Voets is de Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via kim(at)deherboristvanaalden(punt)nl en bovengenoemd telefoonnummer

Persoonsgegevens die De Herborist van Aalden verwerkt
De Herborist van Aalden verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn nieuwsbrief, omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt of nadat je een advies, product of een dienst hebt ontvangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Herborist van Aalden verzamelt:

  • Voornaam, achternaam en E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
De Herborist van Aalden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van mijn nieuwsbrief of blogbericht
  • jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, tips & tools en wijzigingen van diensten en producten van De Herborist van Aalden. 

Andere gegevens
De Herborist van Aalden vraagt mogelijk ook andere persoonsgegeven of bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden na afloop van de levering  van de dienst of het product niet bewaard, tenzij dat fiscaal verplicht is en gewist. Er worden geen medische en andere persoonlijke gegevens anders dan hiervoor aangegeven bewaard.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
De Herborist van Aalden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Herborist van Aalden verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Herborist van Aalden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kim@deherboristvanaalden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De Herborist van Aalden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via kim@deherboristvanaalden.nl

Wijzigingen
De Herborist van Aalden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacy verklaring.